Värmepumpar

En värmepump är en termodynamisk anordning som har som uppgift att förflytta värme från ett ställe med lägre temperatur till ett med högre temperatur. Ofta är platsen med lägre temperatur utomhus och den med högre temperatur inomhus. Värmeenergi utvinns ur utomhusluften genom att temperaturen hos denna sänks ytterligare. Då processen naturligt skulle gå åt andra hållet behöver energi tillföras för att processen skall äga rum, en så kallad endoterm process.

En värmepump fungerar enligt samma princip som ett kylskåp; kylskåpet tar värme från de livsmedel som ställs in i det och transporterar ut den på baksidan. Den intressanta delen av processen är därmed avkylningen, medan det hos en värmepump tvärtom är uppvärmningen. För smidig installation av värmepump, skaffa de rätta verktygen från verktygsvaruhuset.se.

Olika typer av värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar beroende på storlek och syfte. Värmen tas för mindre pumpar från berggrund, luft eller sjövatten; för större från spillvärme från industrier eller avloppsvatten. För användning i hushåll är frånluftsvärmepump den billigaste och enklaste sorten. Här utgörs värmekällan av den värme som lämnar huset genom ventilationen. Luft-luftvärmepumpen har den fördelen att den kan användas även för luftkonditionering. Den är dock föremål för begränsningar i lägsta utomhustemperatur, som ej får understiga -20°C; detsamma gäller luft-vattenvärmepumpen vars värme tas från husets vattendrivna värmesystem (radiatorer).

Bergvärmepump

Bergvärme nyttjar värmen i berggrunden och har något lägre effekt än ovan nämnda pumpar. Ytjordvärmepump passar sig för hushåll med hög energikonsumtion. Värmen till denna tas också från marken, men närmare ytan än en bergvärmepump. Även sjövattenvärmepump lämpar sig för högkonsumerande hushåll men kräver närhet till en sjö eller ett vattendrag som inte fryser.

Förhållandet mellan den mängd energi som behöver tillföras för att driva värmepumpen och den mängd energi som utvinns i form av värme kallas COP-värde, Coefficient of Performance. Det ligger på cirka 5 hos en luftvärmepump. Tillförd energi är oftast i form av elektricitet.